Wed. May 29th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Okula başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Çocuk ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği etkinliklere katılmak, belirli bir disiplin, plan dâhilinde kurallara uymak, öğreticinin talimatını yerine getirmek ve daha önemlisi okuma-yazma, aritmetik vb. konuları öğrenmek gibi görevlerle karşı karşıyadır. Bu durum belli bir hazırbulunuşluk ve olgunluk düzeyi gerektirmektedir. İşte çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal anlamda hazırbulunuşluğa ve olgunluğa sahip olması okul olgunluğu kavramını meydana getirmektedir.

Okul olgunluğu kavramı, çocuğun okul eğitiminde başarılı olabilecek gelişimsel düzeye gelmesini ifade etmektedir ve bir çocuktan diğerine göre farklılık gösteren bir kavramdır. Okul olgunluğuna sahip bir çocuk fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim açısından belli bir düzeye gelmiştir ve okulda kendisinden istenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazırdır.  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ise okula gidecek çocukların gelişimsel açıdan okula hazır olup olmadıklarını ölçmede kullanılmaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Hildert ve arkadaşları tarafından 1949 yılında geliştirilmiştir. Okula hazırlık konusunda en çok ilgi çeken testtir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Prof. Dr. Ayla Oktay (1980) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. 16 sayfalık bir kitapçıktan oluşan testin 6 ayrı alt testi vardır. Toplam 100 maddeden oluşmaktadır. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir. Bu test hem grup hem de bireysel olarak uygulanabilmektedir. 5-6 yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır.

Testin alt testleri ve içerikleri şu şekildedir:

  1. Kelime anlama (15 madde) :Bu testte yer alan maddeler dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yöneliktir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.
  2. Cümleler (14 madde) :Bu testte yer alan maddeler çocuktan kendisine ifade edilen cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi kompleks işlem yapması beklenilmektedir.
  3. Genel bilgiler (14 madde) :Sosyokültürel faktörün etkisinin yoğun olduğu bir alt testtir. Bu testteki maddelerde yer alan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.
  4. Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’nin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını ve fark edilmesini kapsamaktadır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması beklenilmektedir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.
  5. Sayılar (24 madde) : Bu alt test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.
  6. Kopya etme (10 madde) :Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir.

Testin Uygulanışı: Verilen yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenmektedir.

Yönergesi: Her alt testin açıklaması farklıdır ve sözlü olarak verilmektedir.

Yanıtlanması: 1. 2. 3. alt testlerde, bir sıradaki 4 resimden uygulayıcının söylediğine uyanın seçilmesi; 4. alt testte bir sıradaki 4 resimden aynı olan resmin bulunması; 5. alt testte basit sayısal problemlerin çizilmesi; 6. alt testte örnek şekillerin çizilmesi istenmektedir.

Puanlanması: Her doğru yanıta 1 puan verilmektedir. Elde edilen puanların toplanmasıyla testin toplam puanı belirlenmektedir. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenmektedir. Metropolitan Olgunluk Testinden alınabilecek puanlar ve puanların ne anlama geldiği şu şekilde açıklanabilmektedir:

Test 1-4

Okuma olgunluğu

Test 5

Sayı olgunluğu

Test 1-6

Genel olgunluk

Harfle değerlendirme Olgunluk seviyesi
61-66 21-24 90-100 A Üstün
56-60 16-20 80-89 B Ortanın üstü
47-55 10-15 65-79 C Orta
33-46 5-9 40-64 D Ortanın altı
0-32 0-4 0-39 E Zayıf tehlike

Puanların Yorumlanması: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’nde; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme testleri okuma olgunluğunu; sayılar, sayı olgunluğunu; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme genel olgunluk seviyesini belirtmektedir. Toplam puanın yüksekliği, genel olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.